خزانه داری

 • تعیین دستور پرداخت برای انواع پرداخت‌ها اعم از صندوق،‌ چک، واریز بانکی
 • تعریف حساب‌های بانکی بصورت نامحدود و تعریف دسته چک برای حساب‌‌های جاری
 • امکان تعریف قالب چک برای چاپ چک با چاپگرهای A4 و چاپگرهای چک
 • امکان ثبت واریز، برداشت نقدی، حواله‌ای و اینترنتی از حساب‌های بانکی
 • تعریف صندوق و تنخواه گردان و امکان ثبت دریافت و پرداخت
 • جستجو بر اساس تمامی فیلدهای ثبت شده دردریافت و پرداخت صندوق
 • ثبت چک‌ها و سفته های صادره و چک‌های وارده با تمامی فیلدهای مورد نیاز
 • امکان ثبت وصول، واگذاری، برگشت و عودت اسناد دریافتی و پرداختنی بصورت تجمیعی
 • امکان واگذاری اسناد دریافتی به بانک بصورت تجمیعی
 • جستجو براساس تمام فیلدهای ثبت شده اسناد دریافتی و پرداختی
 • امکان تحویل صندوق به صندوق اسناد دریافتی
 • چاپ رسید برای اسناد پرداختنی و دریافتی
 • تعیین هشدار برای سررسید اسناد پرداختنی و دریافتی
 • گزارش مانده حساب و گردش حساب‌های بانکی بر اساس اسناد وصول شده و نشده
 • راس گیری اسناد دریافتی
 • گزارش وضعیت چک های وصول نشده و واگذار شده و پرداختی بصورت ماه به ماه