حسابداری مالی

 • تعریف کدینگ مالی بصورت شش سطحی گروه، کل، معین، تفصیلی۴، تفصیلی۵ و تفصیلی۶ با تفصیل شناور
 • امکان تغییر کدینگ مالی در ابتدای هر دوره مالی
 • تعیین طول کدینگ مالی در ابتدای هر دوره مالی
 • تعریف دوره مالی با تعیین تاریخ شروع و پایان (سال مالی میلادی و ..)
 • امکان تعریف شرح های پرکاربرد نسبت به کد معین جهت استفاده در اسناد
 • تعیین فرمول شرح اسناد برای ثبت شرح سند اتوماتیک از سایر زیرسیستم ها
 • صدور سند افتتاحیه و اختتامیه موقت و دایم بصورت اتوماتیک
 • تعریف فرمول برای محاسبه نسبت‌های مالی (نسبت آنی، جاری، ...)
 • تعریف فرمول برای محاسبه صورت سود و زیان
 • بررسی اسناد برای جلوگیری از ویرایش و حذف اسناد
 • امکان تطبیق آرتکل ها در اسناد مالی
 • امکان جستجو در اسناد مالی براساس تمام پارامترهای ثبت شده در سند (تاریخ، مبلغ، شرح و ...)
 • آرشیو تغییرات اسناد و امکان بازیابی اسناد حذف شده
 • مرتب سازی اتوماتیک شماره اسناد بر اساس تاریخ ثبت
 • صدور و چاپ گزارش دفترکل و دفتر روزنامه برای ثبت در دفاتر
 • صدور و چاپ ترازنامه
 • امکان چاپ اعلامیه بدهکاری و بستانکاری
 • گزارش پیشرفته مرور حساب ها با امکان گزارش گیری از همه دوره های مالی
 • انواع گزارشات مالی اعم از : دفتر اسناد، تراز اسناد، سهم بری تفصیلی