قیمت تمام شده

  • امکان تعیین فی دستمزد و سربار و سایر هزینه ها برای هر مرحله OP از تولید
  • گزارش قیمت تمام شده هر سفارش
  • گزارش قیمت تمام شده هر محصول