کنترل ابزار

  • تعریف انواع ابزار
  • تعریف شناسنامه ابزار با تعیین نوع کالیبراسیون
  • تعیین نوع کنترل و کالیبره ابزار، بر اساس تاریخ ویا کارکرد
  • امکان تعیین ابزارآلات مصرفی و تعیین کارکردشان مانند تیغچه
  • امکان تعیین دستورکار روزانه برای کنترل و کالیبره ابزار
  • امکان تعیین پارامترهای کنترلی هر نوع ابزار
  • امکان ثبت نتایج کنترل و کالیبره هر نوع ابزار
  • گزارش کارکرد ابزارآلات