ارتباط با مشتری CRM(XRM)

 • تعریف عوامل مذاکره از قبیل: نحوه آشنایی، انواع مذاکره، عناوین اشخاص
 • تعریف نتایج مذاکره و کمپین و تعیین درصد پیشرفت نتایج
 • تعریف شرح های پرکاربرد برای انتخاب در مذاکره
 • تعریف پایگاه دانش
 • ثبت کلیه مذاکرات انجام شده با مشتریان و فرصت ها
 • ثبت کلیه مذاکرات انجام شده با تامین کنندگان
 • امکان ارجاع مذاکرات به دیگر کارشناسان ویا تعیین زمان برای انجام دوباره مذاکرات
 • امکان نمایش کارتابل مذاکرات، یادآوری ها و فرصت های فراموش شده هر کاربر
 • امکان ثبت رویدادهای داخل سازمانی و ارجاع آن به پرسنل
 • امکان تعریف نظرسنجی و ثبت نتایج نظرسنجی براساس استاندارد CSAT و NPS
 • گزارش پیشرفته مذاکرات بر اساس مذاکره کننده، نوع و درصد پیشرفت هر مذاکره کننده
 • گزارش پیشرفته تابلو مشتریان با نمایش عملکرد مالی و مذاکراتی و سفارشات انجام یافته
 • گزارش تقویم کاری هر کاربر