داشبورد مدیریتی BI

 • داشبورد فروش شامل گزارشات:
 • مقایسه فروش و برگشت از فروش سالانه
 • مقایسه فروش و برگشت از فروش ماهانه
 • مقایسه فروش و برگشت از فروش براساس استان وشهر
 • مقایسه فروش و برگشت از فروش براساس مشتری
 • مقایسه فروش و برگشت از فروش براساس پارتو فروش
 • مقایسه نرخ جذب مشتری
 • ...
 • داشبورد مالی شامل گزارشات:
 • مقایسه درآمدها و هزینه براساس سال
 • مقایسه روند درآمدها و هزینه براساس سال و ماه و بصورت نقطه به نقطه
 • مقایسه مرور حسابها
 • ...