اموال

 • تعریف محل استقرار اموال
 • تعریف گروه قوانین و طبقات اموال
 • تعریف قوانین استهلاک
 • ثبت اطلاعات اموال و اختصاص پلاک
 • ثبت سند تحویل و دریافت اموال
 • ثبت سند استهلاک اموال براساس قوانین تعریف شده
 • ثبت سند اسقاط اموال
 • ثبت سند تعمیر و تعدیل اموال
 • ثبت سند فروش اموال
 • گزارش اموال به همراه گزارش گردش کار پلاک
 • گزارش صورت مالی اموال بر اساس استاندارد امور مالیاتی