حقوق و دستمزد

 • تعریف چارت و واحدهای سازمانی و اداری
 • تعیین ضرایب حقوق و دستمزد (ضریب اضافه کاری، شب کاری، کسرکار و ...) 
 • امکان تعیین عناوین پرداختی حقوق
 • تعریف اطلاعات فردی، حقوق و مزایا (حکم) و مفاد قرارداد برای پرسنل
 • امکان چاپ قرارداد کار و کارت پرسنلی
 • تعیین مرخصی اول دوره برای هر پرسنل بطور مجزا
 • تعریف فرمول عوامل بصورت پارامتریک (حق بیمه،حق مالیات، عیدی و پایان کار و اضافه کاری و ...)
 • صدوراتوماتیک سند حقوق بر اساس مراکز هزینه تعریف شده برای هر پرسنل
 • ثبت سند حقوق به تفکیک پرسنل ویا به تفکیک مراکز هزینه
 • ثبت مرخصی ساعتی و روزانه
 • ثبت ماموریت ساعتی و روزانه
 • ثبت مساعده و تعریف وام برای کسر از فیش بصورت ماهانه
 • امکان محاسبه اتوماتیک عیدی و پایان کار و مانده مرخصی پرسنل براساس فرمول تعریف شده
 • امکان محاسبه معوقات حکم پرسنل از یک تاریخ خاص و اعمال در فیش
 • امکان تهیه دیسکت بیمه و دیسکت مالیات و دیسکت حقوق
 • امکان ثبت پرداخت ویا کسر از فیش برای یک ماه
 • امکان ثبت کارکرد بصورت دستی ویا وارد کردن فایل کارکرد از دستگاه حضور و غیاب