کنترل کیفی

  • امکان ثبت کلیه کالاهای وارده به انبار بصورت رسید موقت
  • تایید و یا عدم تایید رسیدهای موقت توسط واحد کنترل کیفی
  • امکان ثبت کالاهای نامنطبق با علل و موارد مشاهده شده و عامل های ایجاد کننده نامنطبق
  • امکان ارسال پیام کوتاه به تامین کننده عامل نامنطبق
  • امکان ثبت نتایج کنترل در برگه کنترل
  • امکان صدور برگه اخطار کیفی به تامین کنندگان
  • گزارش درصد هریک از علل ایجاد کننده نامنطبق
  • گزارش جامع از نامنطبق های ثبت شده