مفهوم درصدهای ضمانت دسترسی به سرور در SLA دیتاسنتر

03 Oct 2017 /

معمولاهنگام خرید سرویس از شرکت‌های میزبانی وب و دیتاسنترها با عباراتی از قبیل آپ‌تایم ۹۹/۹۹۹۹۹ روبرو میشویم. در این پست کوتاه باهم به مقایسه تعداد ۹های این عبارات در سند ضمانت کیفی شرکت‌ها می پردازیم.

 • ضمانت کیفی با شاخص:‌ ۹۹/۹۹۹۹۹ 
 • عدم دسترسی مجاز:
 1. روزانه :‌ ۰/۰ ثانیه
 2. هفتگی ‌:‌ ۰/۱ ثانیه
 3. ماهانه : ۰/۳ ثانیه
 4. سالانه :‌ ۳/۲ ثانیه

 

 • ضمانت کیفی با شاخص:‌ ۹۹/۹۹۹۹
 • عدم دسترسی مجاز:
 1. روزانه :‌ ۰/۱ ثانیه
 2. هفتگی : ۰/۶ ثانیه
 3. ماهانه‌ : ۲/۶ ثانیه
 4. سالانه :‌ ۳۱/۶ ثانیه

 

 • ضمانت کیفی با شاخص ۹۹/۹۹۹
 • عدم دسترسی مجاز:
 1. روزانه :‌ ۰/۹ ثانیه
 2. هفتگی : ۶ ثانیه
 3. ماهانه‌ : ۲۶/۳ ثانیه
 4. سالانه :‌ ۵ دقیقه و ۱۵/۶ ثانیه

 

 • ضمانت کیفی با شاخص ۹۹/۹۹
 • عدم دسترسی مجاز:
 1. روزانه :‌ ۸/۶ ثانیه
 2. هفتگی : ۱ دقیقه و ۰/۵ ثانیه
 3. ماهانه‌ : ۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه
 4. سالانه : ۵۲ دقیقه و ۳۵/۷ ثانیه

 

 • ضمانت کیفی با شاخص ۹۹/۹
 • عدم دسترسی مجاز:
 1. روزانه :‌ ۱ دقیقه و ۲۶/۴ ثانیه
 2. هفتگی : ۱۰ دقیقه و ۴/۸ ثانیه
 3. ماهانه‌ : ۴۳ دقیقه و ۴۹/۷ ثانیه
 4. سالانه :‌ ۸ ساعت و ۴۵ دقیقه و ۵۷ ثانیه

 

 • ضمانت کیفی با شاخص ۹۹
 • عدم دسترسی مجاز:
 1. روزانه :‌ ۱۴ دقیقه و ۲۴ ثانیه
 2. هفتگی : ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه و ۴۸ ثانیه
 3. ماهانه‌ : ۷ ساعت و ۱۸ دقیقه و  ۱۷/۵ ثانیه
 4. سالانه :‌ ۳ روز و ۱۵ ساعت و ۳۹ دقیقه و ۲۹/۵ ثانیه

شما هم می توانید برای محاسبه سایر درصدهای ضمانت کیفیت سرویس به وبسایت https://uptime.is مراجعه کنید.